Eduard Vilde 150

Näitus Näitus 13. juu­list 28. au­gus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Eduard Vil­de 150“.

Näi­tu­se „Eduard Vil­de 150“ on koos­ta­nud Väi­ke-Maar­ja raa­ma­tu­ko­gu. Näi­tus an­nab väga põh­ja­li­ku üle­vaa­te kir­ja­nik Eduard Vil­de elu­käi­gust ja loo­min­gust. Eri­ne­vad elueta­pid on väl­ja too­dud sten­di­del „Sün­ni­koht Pu­di­ve­re“, „Lap­se­põlv Muu­gas“, „Kar­ja­kü­la“, „Õpi­aas­tad“, „Pa­gu­las­elu ja abi­elud“, „Kodu Tal­lin­nas“ ning kir­ja­ni­ku loo­min­gut tut­vus­ta­vad sten­did, „Eduard Vil­de 150“, „Ai­da­mehe Eedi“ ja „Tea­ter“. Kõi­ki­del sten­di­del on roh­kelt pil­di­ma­ter­ja­li. Näi­tu­sel saab uu­ri­da ka Vil­de­de su­gu­puud ning õde Au­gus­te mä­les­tusi oma kuul­sast ven­nast Eedist.