Eduard Vilde 150

Näitus Näitus 13. ju­ulist 28. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ed­uard Vilde 150”.

Näi­tuse “Ed­uard Vilde 150” on koost­anud Väike-Maar­ja raa­matukogu. Näi­tus annab väga põh­ja­liku ül­e­vaate kir­janik Ed­uard Vilde elukäi­gust ja loomin­gust. Er­inevad elue­tapid on väl­ja toodud sten­didel “Sün­niko­ht Pu­di­vere”, “Lapsepõlv Muu­gas”, “Kar­jaküla”, “Õpi­aas­tad”, “Pag­u­laselu ja abie­lud”, “Kodu Tallinnas” ning kir­janiku loomingut tutvus­tavad sten­did, “Ed­uard Vilde 150”, “Aidame­he Eedi” ja “Teater”. Kõikidel sten­didel on rohkelt pildi­mater­jali. Näi­tusel saab uuri­da ka Vild­ede sug­upu­ud ning õde Au­guste mäles­tusi oma kuul­sast ven­nast Eedist.