Tagasivaatepeeglis. Eesti Televisioon 60

Väljapanek "Tagasivaatepeeglis. Eesti Televisioon 60"3.–28. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Taga­si­vaate­peeglis. Eesti Tele­vi­sioon 60”.

Eesti Tele­vi­siooni es­imene amet­lik proo­visaade oli eetris 19. ju­ulil 1955. aastal. Es­imene saatepäev kestis kaks tun­di ja kolmküm­mend viis minu­tit. Selle jook­sul anti lühike ül­e­vaade Tallinna telekeskuse valmimis­est, näi­dati ring­vaadet Nõukogude Eesti ja män­gu­fil­mi “An­druse õnn”. Eesti Tele­vi­siooni es­ime­sel saatepäe­val oli Eestis 238 teleriomanikku.