Heinast kübar, vildist suss ja räpparist Risto

Raamatunäitus "Heinast kübar, vildist suss ja räpparist Risto"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Hei­nast kü­bar, vil­dist suss ja räp­pa­rist Ris­to“.

Hei­na­kü­ba­ra ja Viltsus­si ning Ris­to Räp­pa­ri raa­ma­tu­te au­to­rid on soo­me kir­ja­ni­kud Si­nik­ka ja Tii­na No­po­la. Tii­na No­po­la tä­his­tab sel­le aas­ta 5. sep­temb­ril 60. sünnipäeva.
Si­nik­ka ja Tii­na No­po­la on Soo­mes tun­tud las­te­kir­ja­ni­kud. Õde­de No­po­la­te lu­gu­des on pal­ju lõ­bu­sat dia­loo­gi, sest kir­ja­ni­kud kir­ju­ta­vad oma lu­gusid koos ar­vu­ti taga is­tu­des ja rääkides.
Nen­de kõi­ge tun­tu­mad raa­ma­tu­kan­ge­lased on väi­ke­sed seik­lus­hi­mu­li­sed tüd­ru­kud Hei­na­kü­bar ja Vilts­uss ning räp­piv ja trum­mi män­giv poiss Räp­par Ris­to. Ris­to har­ras­tus – trum­mi­mäng – ei meel­di küll naab­ri­te­le, kuid on muu­si­ka-aas­ta pu­hul iga­ti ter­vi­ta­tav ja äge tegevus.