Valguse väikesed vaikelud

ˇNäitus "Valguse väikesed vaikelud"Näitus "Valguse väikesed vaikelud"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­tes­osa­kon­nas näi­tus „Val­gu­se väi­ke­sed vaik­elud“.

Kir­jas­tuse Val­gus nõu­ko­gu­de pe­rioo­di po­pu­laar­tea­dus­lik­ku kir­jan­dust il­lust­ree­ri­ti sa­ge­li kunst­ni­ke abi­ga, sest vär­vus­fo­tograa­fia oli tol ajal al­ge­li­ne. Il­lust­rat­sioo­ne te­gid Dag­mar-Vii­ve Paala­mäe, Väi­no Tõnis­son, Lüü­dia Val­li­mäe-Mark jt. Vil­ja­kaim raa­ma­tu­il­lust­raa­tor on ol­nud Hel­dur Vii­res, kel­le vär­vi­tahv­lid an­na­vad tun­nis­tust de­tail­seid os­kusi nõud­vast pee­nest kunstnikutööst.
Kõik näi­tu­sel väl­ja pan­dud teo­sed on trü­kis aval­da­tud, ent näi­tu­sel on hu­vi­lis­tel või­ma­lus vaa­da­ta ori­gi­naal­teo­seid, mis on aas­ta­id ol­nud hoiul kir­jas­tuses Val­gus. Tahv­lid on nagu väi­ke­sed vaik­elud, mil­le tu­lem on elav ja ilus.