Eestimaa lõuendil ja portselanil

Ilme Loik PärnojaNäitus "Eestimaa lõuendil ja portselanil"28. sep­temb­rist 30. ok­toob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ees­ti­maa lõuen­dil ja port­se­la­nil“.

Näi­tus tut­vus­tab su­vi­ti Ud­ri­kus ela­va kunst­ni­ku Ilme Loik Pär­no­ja loo­min­gut. Ena­mus töid on maa­li­tud Nee­ru­ti mä­ge­dest, kuid on ka maa­le Ruh­nust, Pär­nust, Ta­past, Rak­ve­rest jm Ees­ti­maa pai­gust. Näi­tu­se tei­ses osas saab tut­vu­da port­se­la­ni­maa­liga. Ilme on aas­ta­küm­neid töö­ta­nud AR­Sis – lem­mik­tee­maks kalad.