Tähistame eakate‑, muusika- ja maaraamatukogu päeva

28. sep­temb­ril kell 16.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus „Tä­his­ta­me eakate‑, muu­si­ka- ja maa­raa­ma­tu­ko­gu päe­va“.

Näi­tu­se „Ees­ti­maa pa­be­ril ja port­se­la­nil“ avamine.