Kadi Kurema graafikanäitus „Roheline ja punane“

Kadi Kurema näitus "Roheline ja punane"Kadi Kurema näitus "Roheline ja punane"1. ok­toob­rist 14. no­vemb­ri­ni on Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Kadi Ku­re­ma graa­fi­ka­näi­tus „Ro­he­li­ne ja pu­na­ne“.

Kadi Ku­re­ma on graa­fik, kes on tun­tud sü­gav­trü­ki­teh­ni­kas teos­ta­tud väi­ke­g­raa­fi­ka poo­lest. Vii­mas­tel aas­ta­tel on ta il­lust­ree­ri­nud mit­meid las­te­raa­ma­tu­id ja aja­kir­ja „Tä­he­ke“. Hu­vist il­lust­rat­sio­ni vas­tu on sün­di­nud graa­fi­ka­sa­ri „Mui­nas­ju­tud“, mis moo­dus­tab näi­tu­se pu­na­se osa. 10-st väga tun­tud mui­nas­ju­tust on saa­nud ofor­di­teh­ni­kas see­ria, kus pu­na­ne ko­lo­ree­ring rõ­hu­tab te­ge­las­te ka­rak­te­reid, kel­lest ena­mus on pa­raku nais­soost. Loo­de­ta­vas­ti tun­neb vaa­ta­ja ära ise­en­da mui­nas­ju­tu­li­se elu.

See­ria „Park“ tek­kis tänu näi­tu­se­le „Pa­be­rist park“ Kas­tel­laa­ni ma­jas Tal­lin­nas. Al­gu­ses oli see mõel­dud ro­he­li­se sar­ja­na ja sel­lel näi­tu­sel nii ongi. Ja­lu­ta­vad ja unis­ta­vad te­ge­lased as­kel­da­vad ena­mas­ti par­gi­kesk­kon­nas, elu on ilus ja päi­ke pais­tab. Ro­he­li­ne tea­ta­vas­ti mõ­jub rahustavalt.

Ro­he­li­ne ja pu­na­ne“ on näi­tus elu va­hel­dus­rik­ku­sest, kus vas­tand­vär­vu­sed se­gu­ne­vad rõõm­saks kir­juks pildiks.

Roh­kem kunst­ni­kust www.kurema.eu