1. oktoober – rahvusvaheline eakate päev

Väljapanek "1. oktoober - rahvusvaheline eakate päev"1.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „1. ok­too­ber – rah­vus­va­he­li­ne ea­ka­te päev“.

Väl­ja­pa­nek ter­vi­se- ja psüh­ho­loo­gia­raa­ma­tu­test, mis si­sal­da­vad nõu­an­deid ea­ka­te­le. 1. ok­too­ber on rah­vus­va­he­li­ne ea­ka­te ini­mes­te päev. Sel­le päe­va ees­mär­giks on mee­les pi­da­da ea­kaid ini­me­si, mär­ga­ta neid meie kõr­val ja pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu nen­de mu­re­de­le. Ai­ta­vad ju meie va­naemad ja va­na­isad säi­li­ta­da meie tra­dit­sioo­ne ja kultuuri.