Lehtsega seotud

5. ok­toob­rist 21. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Leht­se­ga seo­tud“.

Leht­se on väi­ke asu­la, kuid siin on sün­di­nud, koo­lis käi­nud või ela­nud mit­med kir­jan­dus­vald­kon­nas väga tun­tud ini­me­sed. Enim tun­ne­vad neid ko­ha­li­kud ini­me­sed. On kir­ja­nik­ke, luu­le­ta­ja­id, kodu- ja aja­loo uuri­ja­id, raa­ma­tu koos­ta­ja­id. Näi­tu­sel on väl­jas pal­ju Leht­se kan­di kir­ja­mees­te poolt kir­ju­ta­tud või koos­ta­tud raa­ma­tu­id. Raa­ma­tu­näi­tus kuu­lub Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 100. juu­be­li üri­tus­te hulka.