Lehtsega seotud

5. ok­too­brist 21. no­vem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Leht­sega seotud”.

Lehtse on väike asu­la, kuid siin on sünd­in­ud, koo­lis käin­ud või elanud mitmed kir­jan­dus­vald­kon­nas väga tun­tud in­imesed. Enim tun­nevad neid ko­ha­likud in­imesed. On kir­janikke, lu­ule­ta­jaid, kodu- ja ajaloo uuri­jaid, raa­matu koost­a­jaid. Näi­tusel on väl­jas kõik Lehtse kan­di kir­jameeste poolt kir­ju­tatud või koost­atud raa­matud. Raa­matunäi­tus ku­u­lub Lehtse raa­matukogu 100. ju­ube­li üri­tuste hulka.