Saagem sõpradeks: loeme Põhjamaade lasteraamatuid

9.–27. no­vemb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Saa­gem sõp­ra­deks: loe­me Põh­jamaa­de las­te­raa­ma­tu­id“.

Väl­ja­pa­nek on pü­hen­da­tud Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la­le, mil­le tee­maks on Sõp­rus Põh­ja­las. Va­na­de tut­ta­va­te au­to­ri­te – Lind­g­re­ni, Jans­so­ni ja teis­te kul­la­proo­vi­ga raa­ma­tu­te kõr­va­le on end sis­se sead­nud uued avas­ta­mist oota­vad lasteraamatud.