Pitsilised lood

Näitus "Pitsilised lood" Näitus "Pitsilised lood"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Pit­si­li­sed lood“.

Aide Leit-LepmetsAide Leit-Lep­met­sa maa­li­de te­ge­lased on kunst­ni­ku sar­na­sed. Pu­na­päised, rõõm­sa­meel­sed, ro­man­ti­li­sed pil­di­te­ge­lased te­gut­se­vad kau­nis ja õhu­li­ses maa­il­mas. Aide ei maa­li en­nast tead­li­kult, kuid tüd­ru­kud pilti­del on tões­ti tema moo­di. Tema sõ­nul meel­dib tal­le nai­se­lik ja kau­nis maa­ilm. Tema pilti­de te­ge­lased hõl­ju­vad pil­ve­del, unis­ta­vad õu­na­puu all, mõ­nu­le­vad värs­ke aja­lehe ja koh­vi­tas­si taga.
Aide Leit-Lep­met­sa töö­des on täh­tis roll pit­si­del, mis on koo­tud klei­ti­deks pil­di­tüd­ru­ku­te sel­ga, voo­ga­vad me­relai­ne­te, ko­he­va­te pil­ve­de, mus­ta öötae­va või koh­vi­laua li­ni­ku­te­na. Ka­su­ta­tud on Haap­sa­lu sal­li- ja ääre­pit­se. Mõne tü­ki­kese on sõb­rad spet­siaal­selt ku­du­nud, mõni suu­re­ma­test töö­dest üle jää­nud. Mui­nas­ju­tu­tee­malis­te pilti­de see­riat kau­nis­ta­vad sä­ra­vad poe­pit­sid, mõ­ne­le töö­le on jõud­nud taas­ka­su­ta­mist leid­nud käsitööpitsid.
Aide Leit-Lep­mets töö­tab Haap­sa­lu Kuns­ti­koo­lis õpe­ta­ja­na. Tema pit­si­lis­tel pilti­del on oma lugu, mil­le al­gu­se ja lõpu saab näi­tu­se kü­las­ta­ja ise väl­ja mõelda.