Isevärki jõulud

Raamatunäitus "Isevärki jõulud"27.11.2015–09.01.2016 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Ise­vär­ki jõu­lud“.

Raamatunäitus "Isevärki jõulud"Jõu­luoo­tus algab ala­ti esi­m­ese ad­ven­di­ga, sel­lel aas­tal 29. no­vemb­ril. Jõu­lud võivad olla oo­ta­ma­tult ül­la­ta­vad. Seda siis, kui uu­ri­da, kui­das ini­me­sed maa­il­ma eri pai­gus jõu­le tä­his­ta­vad. Näi­tu­selt leia­te: ta­va­pä­ra­seid ja uusi jõu­lu­et­te­val­mis­tusi; eris­kum­ma­li­si jõu­lu­puid; ise­vär­ki kom­beid ja pal­ju muid ise­moo­di lu­gusid. Mui­du­gi on mit­meid meie jaoks tut­ta­vaid jõu­lutra­dit­sioo­ne, mis aga pü­ha­de saa­bu­des taas ül­la­ta­vad tunduvad.