Eestimaa kaunid pühakojad

Väljapanek "Eestimaa kaunid pühakojad"02.12.2015–16.01.2016 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ees­ti­maa kau­nid pühako­jad”.

Juba aas­tasadu on kiriku­tornid ol­nud pil­gupüüd­jaiks lin­nades ning teetähis­teks maal ja mer­el. Kirikuarhitek­tu­uris aval­dub meie eelkäi­jate ehi­tusko­ge­mus, es­teetilised ning krist­likud arusaa­mad. Ei tarvitse olla usk­lik, et saa­da osa kirikuarhitek­tu­uri spirituaalsusest.