Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurssNukitsa konkurss11. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Nu­kit­sa kon­kurss“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek kahe vii­ma­se aas­ta jook­sul il­mu­nud las­te­raa­ma­tu­test, mil­le hul­gast saab va­li­da pa­ri­mat ees­ti las­te­raa­ma­tu­kunst­nik­ku ja po­pu­laar­sei­mat ees­ti las­te­kir­ja­nik­ku. See­kord toi­mub Nu­kit­sa kon­kurss juba XIII korda.