Rõõmsaid jõule. Vanad jõulukaardid, postitatud Eestis ajavahemikul 1910–1959

Näitus "Rõõmsaid jõule. Vanad jõulukaardid, postitatud Eestis ajavahemikul 1910-1959"02.12.2015–25.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Rõõm­said jõu­le. Va­nad jõu­lu­kaar­did, pos­ti­ta­tud Ees­tis aja­va­he­mi­kul 1910–1959“.

Ees­tis ha­ka­ti jõu­lu­kaar­te müü­ma 19. sa­jan­di lõ­pus, kuid tõe­li­ne kaar­di­hoo­aeg algas 20. sa­jan­di esi­küm­nen­di­tel. 20. sa­jan­di esi­m­ese poo­le jõu­lu­kaar­ti­del on ku­ju­ta­tud kuu­se­ok­si, pe­re­pil­te, ing­li­kesi ja muud kind­lat süm­boo­li­kat: roo­sad põr­sad lu­mes ris­tik­hei­na­leh­te­de kes­kel, kit­se­ke­sed tal­vi­ses met­sas, talu kel­gu­ta­ja­te­ga, jõu­lu­va­na põh­ja­põd­ra­saa­ni­ga kin­gi­tusi ve­da­mas, kärb­se­seen pä­ka­pi­ku­ga, pä­ka­pi­kud kin­ke pak­ki­mas – see­ga õn­ne­too­vad süm­bo­lid. Ala­tes 1930. aas­ta­ist, mil olu­li­seks muu­tus rah­vus­lik­ku­se rõ­hu­ta­mi­ne, il­mus jõu­lu­kaar­ti­de­le üld­tun­tud jõu­lusüm­bo­li­te kõr­va­le ka mit­me­su­gu­seid rah­vus­lik­ke tee­ma­sid: õl­le­kan­nud, ve­ri­vors­tid, rah­va­rii­des ini­me­sed, ilu­sad lum­me mat­tu­nud Ees­ti talud ja ki­ri­kud jne.
Tule vaa­ta­ma! Saad mõ­nu­sa jõulumeeleolu!