XIII Nukitsa konkurss

XIII Nukitsa konkurssXIII Nukitsa konkurssTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas XIII Nu­kit­sa kon­kurss“.

Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus kut­sub kõi­ki Ees­ti­maa lap­si va­li­ma oma lem­mik­kir­ja­nik­ku ja ‑raa­ma­tu­kunst­nik­ku. Oota­me kuni 16-aas­t­a­si lap­si hää­le­ta­ma meie val­la raa­ma­tu­ko­gu­des või elekt­roo­ni­li­selt SIIN.

Nu­kit­sa kon­kurss on ees­ti las­te­kir­jan­duse suur­sünd­mus, kus kahe vii­ma­se aas­ta jook­sul il­mu­nud raa­ma­tu­id hin­da­vad lap­sed ise. Võist­le­va­te raa­ma­tu­te ni­mes­tik si­sal­dab 207 raa­ma­tut aas­ta­test 2014–2015, seal­hul­gas võist­leb 119 ees­ti kir­ja­nik­ku ja 98 il­lust­raa­to­rit. Hää­le­ta­mi­ne kes­tab 20. veebruari­ni. XIII Nu­kit­sa kon­kur­si võit­jad te­hak­se tea­ta­vaks 2. ap­ril­lil las­te­kir­jan­duse kes­ku­ses toi­mu­val au­hin­na­peol. Li­saks lau­reaa­ti­de­le kut­su­tak­se peole 70 hää­le­tu­ses osa­le­nud last üle Eesti.