Kui lumeveed end mereks kujutavad

Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kui lu­me­veed end mereks ku­ju­ta­vad“.

Kui lu­me­veed end sel aas­tal mereks ku­ju­ta­vad, tä­his­tab kir­ja­nik Hel­jo Mänd 90. sün­ni­päe­va. Te­malt on il­mu­nud nii pal­ju las­te­raa­ma­tu­id, et ei jõua kok­ku­gi lu­ge­da. Lu­ge­ma on aga mitu põlv­kon­da lap­si õp­pi­nud just Hel­jo Män­ni te­ge­lase Mõm­mi­ga koos. Kui lu­ge­mi­ne sel­ge, võib su­kel­du­da kir­ja­ni­ku roh­kes­se lasteloomingusse.
Vaa­ta­me Hel­jo Män­ni raa­ma­tu­näi­tu­sel mere taha, nii nagu me­re­aas­ta­le ko­ha­ne. Kir­ja­nik ise elab küll Nõm­me män­di­de all, aga tema raa­ma­tu­tes on ikka ka me­rest kõneldud.
Raa­ma­tus „Tuu­le­hunt“ on Ole va­naema elus kõik imes­ta­mised ära imes­ta­nud. Ome­ti lei­dis poiss mi­da­gi, mis uues­ti imes­ta­mist vää­riks. Ta käis mere ääres ja tõi kaa­sa me­re­ko­hi­nat. On ju imes­ta­mist väärt!