Kui lumeveed end mereks kujutavad

Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"3.–27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kui lumeveed end mereks ku­ju­tavad”.

Kui lumeveed end sel aastal mereks ku­ju­tavad, tähistab kir­janik Heljo Mänd 90. sün­nipäe­va. Temalt on il­munud nii palju laster­aa­ma­tu­id, et ei jõua kokku­gi luge­da. Luge­ma on aga mitu põlvkon­da lap­si õp­pin­ud just Heljo Män­ni tege­lase Mõm­mi­ga koos. Kui lugem­ine selge, võib sukel­du­da kir­janiku rohkesse lasteloomingusse.
Vaatame Heljo Män­ni raa­matunäi­tusel mere taha, nii nagu mereaastale ko­hane. Kir­janik ise elab küll Nõmme män­dide all, aga tema raa­matutes on ikka ka mer­est kõneldud.
Raa­ma­tus „Tu­ule­hunt“ on Olé vanae­ma elus kõik imes­tamised ära imes­tanud. Ometi lei­dis poiss mida­gi, mis uuesti imes­tamist vääriks. Ta käis mere ääres ja tõi kaasa mereko­hi­nat. On ju imes­tamist väärt!