Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder — 135 aastat sünnist

Näitus "Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder - 135 aastat sünnist"3.–27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kin­dral­ma­jor Ernst-Jo­hannes Põd­der — 135 aa­s­tat sün­nist”.

Eesti Vabari­i­gi pop­u­laar­seim kin­dral nii rah­va kui ka sõ­du­rite seas enne II maail­masõ­da oli Ernst-Jo­hannes Põd­der. Kin­dral­ma­jor Ernst-Jo­hannes Põd­deri elu ja tege­vuse­le on pühen­datud viis näi­tus­es­ten­di. Näi­tuse on koost­anud Tanel Lään Kait­seli­idu muuseumist.