2015. a Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominendid Tapa Linnaraamatukogus

10. märt­sil kell 12 esi­ne­vad Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 2015. a Kul­tuur­ka­pi­ta­li las­te­kir­jan­duse aas­ta­pree­mia no­mi­nen­did Aino Per­vik, Ker­tu Sil­las­te ja Ju­ha­ni Pütt­sepp.
Kir­ja­ni­ke­ga tu­le­vad koh­tu­ma Tapa Güm­naa­siu­mi õpilased.

Las­te­kir­jan­duse žü­rii koos­sei­sus Kris­ta Kum­berg (esi­mees), Eva Koff ja Mar­gus Kon­nu­la, va­lis aas­ta­au­hin­da­de­le kan­di­dee­ri­ma järg­ne­vad teosed:

And­rus Ki­vi­rähk „Os­kar ja asjad“,
Kai­ri Look „Piia Prää­nik ko­lib sisse“,
Aino Per­vik „Jää­pu­ri­kas, mu­re­lik piim ja tei­sed tüübid“,
Ju­ha­ni Pütt­sepp „Gib­ralta­ri lae­va­koer­te ühing“,
Pi­ret Raud „Lugu Sand­rist, Mu­rist, til­lu­ke­sest em­mest ja näh­ta­ma­tust Akslist“,
Ker­tu Sil­las­te „Ei ole nii!“.

Kul­tuur­ka­pi­tal kuu­lu­tab las­te­kir­jan­duse aas­ta­au­hin­na võit­ja väl­ja ema­kee­le­päe­val, 14. märtsil.

Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominendid Aino Pervik, Kertu Sillaste ja Juhani Püttsepp