Punane Mata Hari

Kohtumisõhtu ajakirjaniku ja publitsisti Mati Laosega16. märt­sil kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Koh­tu­mis­õh­tu aja­kir­ja­ni­ku ja pub­lit­sis­ti Mati Lao­se­ga“.

Au­tor tut­vus­tab oma esi­mest do­ku­men­taal­ro­maa­ni „Pu­na­ne Mata Hari“. Nii kut­su­ti mõ­nel pool le­gen­daar­set Jä­ne­da pa­ru­nes­si Ma­ria Zakrevs­ka­ja-Benc­kendorff-Bud­ber­gi, kel­le äär­mi­selt ki­rev elu­käik an­dis põh­just teda spio­nee­ri­mises kaht­lus­ta­da nii eest­las­te­le, vene­las­te­le, ing­las­te­le, saks­las­te­le kui ka ameeriklastele.