Looduse hääled

28. märt­sist 29. ap­ril­li­ni raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loo­duse hää­led“.

Lin­nu­laul, lin­du­de poolt esi­ta­ta­va­te hää­lit­sus­te ko­gum, on üks osa loo­duse hääl­test. Kit­sa­mas mõt­tes ni­me­ta­tak­se lau­luks pea­mi­selt vär­vu­lis­te vo­kaal­seid esi­tusi, laiemas mõt­tes aga pal­ju­de teis­te lin­du­de hää­lit­su­si. Ke­va­del, kui päe­vad muu­tu­vad pi­ke­maks ja val­ge­maks, muu­tu­vad lin­nud eri­ti aga­ra­teks laul­ja­teks. Näha on väga mit­meid lin­de, kuid tih­ti ei oska me neid ära tun­da. Väl­ja­pa­ne­kult leiad raa­ma­tu­id, mis ai­ta­vad sul sel­gust saa­da, mil­li­se lin­nu­ga on tegemist.