Arbujate aabits

Näitus "Arbujate aabits" Näitus "Arbujate aabits"1. märt­sist 23. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ar­bu­ja­te aabits“.

Ar­bu­ja­te aabits – tsi­taa­did, raa­ma­tud, pü­hen­dus­ed, fotod.
Ar­bu­jad: Bet­ti Al­ver, Ber­nard Kang­ro, Uku Ma­sing, Kers­ti Me­ri­laas, Mart Raud, Au­gust Sang, Hei­ti Tal­vik, Paul Vii­ding ja luu­le­an­to­loo­gia koos­ta­ja Ants Oras.
Näi­tu­se koos­ta­ja Val­lo Kepp (1950) on küm­ne­kon­na kir­jan­dus­li­ku isi­ku­loo­li­se do­ku­men­taal­fil­mi au­tor. On koos­ta­nud neli te­maa­ti­list luu­le­an­to­loo­giat. Kir­ju­ta­nud stse­naa­riume ETV-le, ees- ja jä­rel­sõ­nu raa­ma­tu­te­le ja luu­lest kok­ku pan­nud „Kesk­ööprog­ram­me“ Ees­ti Raadios.
Näi­tu­se ku­jun­da­ja Ker­tu Sil­las­te on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tu­id ja il­lust­ree­ri­nud ning ku­junda­nud pal­ju­de teis­te au­to­ri­te teoseid.

14. märt­sil kell 12.50 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se lu­ge­mis­saa­lis „Ar­bu­ja­te aeg“ – kõ­ne­leb Val­lo Kepp.