Mere ääres – metsa sees

Mere ääres - metsa sees2.–27. mai­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mere ääres – met­sa sees“, mis on pü­hen­da­tud Merekultuuriaastale.

Ala­nud me­re­kul­tuu­ri­aas­ta ees­märk on väär­tus­ta­da Ees­ti me­reaja­lu­gu ja osu­ta­da tä­he­le­pa­nu me­re­ga seo­tud tra­dit­sioo­ni­de­le. Kui maa ula­tub mere äär­de, siis ran­na­rah­vas on üh­te­moo­di ja si­se­maa ela­ni­kud on teist­moo­di, see­pä­rast on sel­les väl­ja­pa­ne­kus ka eest­la­se mõ­le­mad ser­va­joo­ned – meri ja mets – neid esin­da­va­te raa­ma­tu­te näol.

17. mail „Jä­ne­da, minu ko­du­koht“ – tra­dit­sioo­ni­li­ne ko­du­loo­tund Jä­ne­da Koo­li lõpuklassiga.

18. mailMe­re­le ja met­sa!“ – Tä­his­ta­me Jä­ne­da Koo­li 5. klas­si õpi­las­te­ga Me­re­kul­tuu­ri­aas­tat. Si­se­maa­ela­ni­ke­na aga uuri­me, mis on ühist või eri­ne­vat met­sal ja me­rel, mida üt­le­vad sel­le koh­ta va­na­rah­va­tar­kus ning uuemad raamatud.