Mere ääres — metsa sees

Mere ääres - metsa sees2.–27. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mere ääres — met­sa sees”, mis on pühen­datud Merekultuuriaastale.

Alanud merekul­tu­uri­aas­ta eesmärk on väär­tus­ta­da Eesti merea­jalugu ja os­u­ta­da tähelepanu mere­ga seo­tud tra­dit­sioonidele. Kui maa ulatub mere äärde, siis ran­narah­vas on ühte­moo­di ja sise­maa elanikud on teist­moo­di, seep­ärast on sell­es väl­japanekus ka eest­lase mõle­mad ser­va­jooned — meri ja mets — neid esin­da­vate raa­matute näol.

17. mail “Jäne­da, minu ko­duko­ht” — tra­dit­siooni­line ko­du­lootund Jäne­da Kooli lõpuklassiga.

18. mailMerele ja met­sa!” — Tähis­tame Jäne­da Kooli 5. klas­si õpi­laste­ga Merekul­tu­uri­aa­s­tat. Sise­maae­lanike­na aga uurime, mis on ühist või er­inevat met­sal ja mer­el, mida ütl­e­vad selle ko­h­ta va­narah­vatarkus ning uue­mad raamatud.