Kudumid rahvuslikus käsitöös

Kudumid rahvuslikus käsitöös - plakatKudumid rahvuslikus käsitöös28. maist 30. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ku­du­mid rah­vus­li­kus kä­si­töös“.

Näi­tu­sel on MTÜ „Loo­me­töö“ liik­me­te mit­me­te aas­ta­te jook­sul val­mi­nud rah­vus­li­ku kä­si­töö ese­med, mil­le ühi­ne ni­me­ta­ja on ku­du­mid. Väl­ja­pa­ne­kus on tel­ge­del koo­tud kan­gad ja neist val­mi­nud rõivad. Suur ning kir­ju va­lik on ka rah­va­rõi­va­vöö­dest, trii­bu­se­e­li­ku­test ning sukkadest-sokkidest-kinnastest.