Vetesellid

Vetesellid1. juu­nist 1. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Ve­te­sel­lid“.

Vaa­ta­me me­re­kul­tuu­ri­aas­ta pu­hul mere poo­le. See­kord saab uudis­ta­da me­res ela­vaid kalu ja muid elukaid.

Leiab ka raa­ma­tu­id ak­vaa­riu­mi­ka­la­de koh­ta ning õpe­tu­se, kui­das ise en­dale ak­vaa­rium meis­ter­da­da. Ning kui on ka­lad, siis ei saa möö­da min­na ka õngitsemisest.