Kultuurilugu kivis

Kultuurilugu kivis1.–28. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kul­tuu­ri­lu­gu ki­vis“.

Elle Met­sa ja En­del An­nu­ki poolt koos­ta­tud fo­to­näi­tus „Kul­tuu­ri­lu­gu ki­vis“ on 14st tun­tud ees­ti kir­jan­dus­klas­si­kust ja nen­de­ga seo­tud pai­ka­dest. Väl­ja­pa­ne­ku jaoks kaar­dis­ta­sid ja pil­dis­ta­sid näi­tu­se au­to­rid 2013. ja 2014. aas­tal üles kir­ja­ni­ke­ga seo­tud olu­li­se­mad mä­les­tus­mär­gid ja kul­tuu­ri­loo­li­sed ob­jek­tid. Au­to­ri­te ees­mär­giks on do­ku­men­tee­ri­da ja jääd­vus­ta­da see­lä­bi ees­ti kir­jan­dus- ja kultuuripärandit.