Haugi mälu(mäng)

Raamatunäitus "Haugi mälu(mäng)"6. juu­nist 8. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Hau­gi mälu(mäng)“.

Juu­ni­kuu kala me­re­aas­ta ka­la­ka­lend­ris on haug.
Muis­tend pa­ja­tab sel­lest, et Va­na­taat tegi ka­la­dest esi­me­se­na val­mis just hau­gi. Too ole­vat aga ol­nud en­nast nii täis, et nõud­nud nip­sa­kalt ruu­mi ja vett juur­de. Ka­ris­tuseks sai ta aga elu­pai­gaks ma­da­lad mu­da­sed son­nid. Kui haug oleks oma taht­mise saa­nud ja me­red enda alla võt­nud, oleks ta ilm­selt ap­lalt tei­sed ka­lad hävitanud.
Hau­gi mälu on lü­hi­ke­seks pee­tud. Il­mar Trull tõ­deb oma luu­le­tu­ses, et mä­lu­män­gu haug ei lähe. Pole mõ­tet min­na. See ei ta­kis­ta hau­gil teis­te­le mä­lu­män­gu te­ge­mast. Näi­tu­selt leiab ka­la­kü­si­mu­si, mis oota­vad vas­ta­mist ja hau­gi lu­gusid, mis pa­ku­vad lu­ge­mis­rõõ­mu. Kui just mee­lest ei lähe, uuri­me, kui­das sel­le hau­gi mä­lu­ga te­ge­li­kult on.