Meretoodud asjad

Raamatunäitus "Meretoodud asjad"6. juu­nist 5. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Me­re­too­dud as­jad“.

Saa­re­rah­vas tea­dis ikka, et kui sul mi­da­gi vaja on, leiad sel­le mere äärest. Saa­re ela­ni­kud kut­susid me­re­too­dud asju haakrikuks või padajanniks.
Raamatunäitus "Meretoodud asjad"Pa­ni­me näi­tu­se­le väl­ja raa­ma­tud, mis kõ­ne­le­vad­ki haakri­kust. Lap­sed pa­nid kir­ja as­jad, mida ne­mad on me­re­ran­nast leid­nud. On need kõik siis­ki me­re­too­dud as­jad või on mõni hoo­le­tu ini­me­ne as­jad sin­na maha poe­ta­nud? On see vah­va leid või mur­et­te­ki­tav mereprügi?
Ju­ha­ni Pütt­se­pa raa­ma­tus „Laua­ju­pi Ma­don­na“ on jut­tu pu­del­pos­tist. Näi­tu­se­le on väl­ja püü­tud mõ­ned to­re­dad lõi­gud sel­lest raa­ma­tu­st. Pu­del­pos­tist kir­ju­ta­tud raa­ma­tud on ka näi­tu­sel vaadata.