Meretoodud asjad

Raamatunäitus "Meretoodud asjad"6. ju­u­nist 5. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matunäi­tus “Mere­toodud as­jad”.

Saar­erah­vas teadis ikka, et kui sul mida­gi vaja on, leiad selle mere äärest. Saare elanikud kut­susid mere­toodud asju haakrikuks või padajanniks.
Raamatunäitus "Meretoodud asjad"Panime näi­tuse­le väl­ja raa­matud, mis kõnel­e­vad­ki haakrikust. Lapsed panid kir­ja as­jad, mida ne­mad on mer­eran­nast lei­d­nud. On need kõik si­is­ki mere­toodud as­jad või on mõni hoo­le­tu in­imene as­jad sin­na maha po­et­anud? On see vah­va leid või muret­tek­i­tav mereprügi?
Juhani Püttsepa raa­ma­tus „Laua­jupi Madon­na“ on jut­tu pudel­postist. Näi­tuse­le on väl­ja püü­tud mõned toredad lõigud sell­est raa­ma­tust. Pudel­postist kir­ju­tatud raa­matud on ka näi­tusel vaadata.