Hingemaastik

Ethel Hakkaja maalinäitus "Hingemaastik"
Ethel Hak­ka­ja

30. juu­nist 28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ethel Hak­ka­ja maa­li­näi­tus „Hin­ge­maas­tik“.

Ethel Hakkaja maalinäitus "Hingemaastik"Näi­tu­sel „Ra­ba­maa – hin­ge­maas­tik“ on väl­jas liht­sad õli­maa­lid, kus vär­vi­too­ni­de­ga on edasi an­tud eri­ne­vad hin­ge­sei­sun­did. Raba on kui meie emot­sioo­ni­de ko­gum, igal tun­del on oma värv. Raba vär­vid on ime­li­sed. Ra­bas on kõik vär­vid val­gest mus­ta­ni. Ideaal­maas­tik on jäl­le­gi täies­ti val­ge ja sile nagu klaas või jää, aga seal on käia väga ras­ke. Ra­bas on kõi­kuv pin­nas jal­ge all – elu­aeg tu­leb la­vee­ri­da, et püs­ti pü­si­da. Mõni leiab liht­sa­malt kõva maa, pa­neb mär­ke tä­he­le. Aga va­hel tu­leb liht­salt maha is­tu­da ja mõel­da, kui­das edasi …
Ethel Hak­ka­ja on Põlt­sa­maa kuns­ti­kes­ku­se ja –ga­le­rii ra­ja­ja ning seal­se kuns­ti­elu edendaja.