Mäger, asjalik elukas

8. juu­nist 12. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mä­ger, as­ja­lik elu­kas“.

Ees­ti 2016. aas­ta loo­maks on va­li­tud mä­ger. Väl­ja­pa­ne­kus ole­va­test raa­ma­tu­test saab lu­ge­da sel­le as­ja­li­ku loo­ma elust ja te­ge­vu­sest meie metsa­des. Li­saks veel raa­ma­tud põ­ne­va­te mäg­ra­juttu­de­ga, sa­mu­ti Hel­vi Jü­ris­so­ni le­gen­daar­ne luu­le­tus „Mäg­ra maja“.