Mäger, asjalik elukas

8. ju­u­nist 12. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mäger, as­ja­lik elukas”.

Eesti 2016. aas­ta loomaks on val­i­tud mäger. Väl­japanekus ol­e­vat­est raa­matutest saab luge­da selle as­ja­liku looma elust ja tege­vus­est meie met­sades. Lisaks veel raa­matud põnevate mä­gra­jut­tude­ga, samu­ti Helvi Jüris­soni leg­en­daarne lu­ule­tus “Mä­gra maja”.