Konna või krooli?

Raamatunäitus "Konna või krooli?"13. juu­list 24. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kon­na või kroo­li?“.

Raamatunäitus "Konna või krooli?"Su­ve­rõõ­mu­de hul­ka kuu­lub kind­las­ti uju­mi­ne. Po­le­gi täh­tis, kas uju­da kroo­li või kon­na, iga­üks va­lib oma­le so­bi­va uju­mis­teh­ni­ka. Näi­teks Krõll ujub hoo­pis krõl­li. Här­ra Kui­val on see­vas­tu veehirm ja ta ei taha uju­ma minna.
Kut­su­me teid koos Lau­ra, Petra, Lot­te, Mam­ma Muu ja teis­te raa­ma­tu­te­ge­las­te­ga ujuma.
Väl­ja on pan­dud ka raa­ma­tud, mis ai­ta­vad uju­ma õppida.