Priit Pärn 70

Raamatuväljapanek "Priit Pärn 70"15. au­gus­tist 9. sep­temb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Priit Pärn 70“.

26. au­gus­til tä­his­tab Ees­ti tunt­uim ani­ma­filmi­de re­žis­söör, raa­ma­tu­il­lust­raa­tor, ka­ri­ka­tu­rist ja õp­pe­jõud oma 70 aas­ta juu­be­lit. Väl­ja­pa­ne­kus on mit­med tun­tud las­te­raa­ma­tud, mil­le il­lust­rat­sioo­nid on Priit Pär­na joo­nis­ta­tud, Priit Pär­na filmi­de loe­te­lu ning tema le­gen­daar­ne ka­ri­ka­tuur aja­le­hest „Sirp ja Va­sar“ aas­ta­st 1987.