Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"4. au­gus­tist 17. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ta­pa­ga seo­tud kir­ju­ta­jad ehk väi­ke üle­vaa­de kir­ja­ni­kest ja loo­min­gu­lis­test kaas­ini­mes­test, kes ühel või tei­sel moel on Ta­pa­ga seo­tud“.

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"Igas Ees­ti­maa nur­gas aus­ta­tak­se ja ar­mas­ta­tak­se oma­kan­di loo­meini­me­si ja pee­tak­se kii­valt ar­ves­tust, kes ikka kel­le oma on. Ees­ti­maa aga on nii väi­ke, et üks kir­ja­nik jõuab elu jook­sul mit­mes pai­gas pä­ris „omaks” saa­da. Vei­ko Be­lials on Ta­pal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud, Il­mar Tal­ve on siinkan­dis ela­nud väga va­ra­ja­sest lap­seeast kuni güm­naa­siu­mi lõ­puni, El­len Niit elas Ta­pal viis aas­tat, kuid sai siit kaa­sa mõ­ju­tusi kogu eda­si­seks eluks …