Animafilmidest karikatuurideni

raamatunäitus "Animafilmidest karikatuurideni12. sep­temb­rist 29. ok­toob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Ani­ma­filmi­dest ka­ri­ka­tuu­ri­de­ni“.

Raa­ma­tu­näi­tus esit­leb Ees­ti tun­tud ani­ma­filmi­de re­žis­söö­ri, raa­ma­tu­kunst­ni­ku, ka­ri­ka­tu­ris­ti ja õp­pe­jõu Priit Pär­na loo­min­gut. 26. au­gus­til tä­hista­ti tema 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Näi­tu­sel on väl­jas ka tema 1987. aas­tal aja­le­hes „Sirp ja Va­sar“ aval­da­tud kuu­lus karikatuur.