Läbi aastate

Näitus "Läbi aastate"Näitus "Läbi aastate"19. sep­temb­rist 28. ok­toob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus te­le­kunst­nik Tiiu Übi vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud ak­va­rel­li­de näi­tus „Läbi aas­ta­te“.

Tiiu Übi (Lätt) on sün­di­nud 1941. aastal.

1957–1962 Tar­tu Ku­ju­ta­va Kuns­ti Kool.
1962–1964 Tal­lin­na Söök­la­te, koh­vi­ku­te ja res­to­ra­ni­de trus­ti kunstnik.
1964–1970 Ees­ti Riik­lik Kuns­ti­ins­ti­tuut, teat­ri eriala.
1968–1998 Ees­ti Te­le­vi­sioon kunst­nik, lavastaja.
1976–1977 ETV peakunstnik.
Het­kel pensionär.

30 töö­aas­ta jook­sul ku­junda­nud ETVs män­gu- ja muu­si­ka­f­il­me, te­le­saa­teid ja ‑la­vas­tusi. Osa­le­nud tele- ja teat­ri­kunst­ni­ke näi­tus­tel ja akvarellinäitustel.
Ees­ti Kunst­ni­ke Liidu liige.

Täht­sa­mad tööd
Telefilmid:
1971 – „Lind­priid“ (Ees­ti Te­le­film). Kä­si­ki­ri J. An­vel­di ai­ne­tel Vla­di­mir Ka­ras­jov, re­žis­söör Vla­di­mir Ka­ras­jov (kos­tüü­mid ka­vandas H. Uue­toa). Es­kii­sid „Lind­prii­de­le“ olid ERK–i dip­lo­mi­töö­ks (dip­lo­mi­töö ju­hen­da­ja L. Andreste).
1974 – „Aeg maha“ (Ees­ti Te­le­film). Kä­si­ki­ri J. Müür ja H. Luik. Re­žis­söö­rid Tõnis Kask ja Ben Drui.
1976 – „Iga­ves­ti Teie“ (Ees­ti Te­le­film). Film Rai­mond Valg­rest, re­žis­söör Mati Põldre.
1992 – „Need va­nad ar­mas­tus­kir­jad“ (Freyja Film). Män­gu­film Rai­mond Valg­rest, re­žis­söör Mati Põldre.

Te­le­la­vas­tused:
1972 – „Aeg luubis“.
1973 – las­te­la­vas­tus „Kar­de­mo­ni lin­na rah­vas ja rööv­lid“ (1980. a vär­vi­li­ne va­riant), re­žis­söör Elvi Koppel.
1973 – „Lau­päe­va­õh­tud“.
1973 – Noor­te­stuu­dio lau­lu­võist­lus „Et­te­vaa­tust – laul­ja“. Re­žii Leo Karpin.
1974 – ETV ja Soo­me TV ühis­saa­de koo­li­las­te­le „Küsi jul­ges­ti“. Re­žii Vir­ve Kop­pel ja Leo Karpin.
1974 – J. Ja­nits­ki „Juh­tum ha­be­me­aja­mise juu­res“, re­žis­söör Gun­nar Kilgas.
1975 – „Vi­ncent“, re­žis­söör Hei­no Raudsik.
1975 – A. Strind­ber­gi „Mäng tu­le­ga“, re­žis­söör Gun­nar Kilgas.
1975 – “ Must pü­ha­päev“, „Roo­sa pü­ha­päev“, „Pu­na­ne pü­ha­päev“. Re­žii Tii­na Park. „Pil­di­raa­dio“ au­tor M. Tal­vik. Re­žii Vel­lo Suuroja.
1976 – „Vih­ma­pii­sad“, re­žis­söör Tõnis Kask.
1976 – las­te­la­vas­tus „Kui­das ku­nin­gas kuu pea­le kip­pus“, re­žis­söör Elvi Koppel.
1979 – W. Kol­haase ja R. Zim­meri ko­möö­dia „Kala nel­ja­le“, re­žis­söör-la­vas­ta­ja Gun­nar Kilgas.
1980 – las­te­se­riaal Hel­jo Mänd „Nõia­ki­vi“, re­žis­söör Uno Leies.
1981 – las­te­se­riaal „Ki­ke­ri­kii“, re­žis­söör Uno Leies.
1984 – te­le­la­vas­tus „Ru­dolf ja Irma“ A. H. Tamm­saa­re ai­ne­tel, re­žis­söör Gun­nar Kil­gas, kos­tüü­mid M. Vannas.
1985 – las­te­la­vas­tus „Üle lin­na Vins­ki“, re­žis­söör Vir­ve Koppel.
1985 – J. Švart­si las­te­la­vas­tus „Lu­me­ku­nin­gan­na“ H. Chr. An­der­se­ni ai­ne­tel. Re­žii Vir­ve Kop­pel ja Ivo Eensalu.
1988 – Uno Leiese las­te­se­riaal „Tam­me­tõ­ru seik­lu­sed“ V. Pet­ke­viciu­se las­te­raa­ma­tu jär­gi. Re­žii Uno Leies.
1995 – te­le­la­vas­tus „Wik­ma­ni poi­sid“ Jaan Kros­si ro­maa­ni ai­ne­tel, re­žis­söör Vil­ja Palm.
1998 – „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“ A. H. Tamm­saa­re ai­ne­tel, re­žis­söör Ain Prosa.