Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud

Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"6. sep­temb­rist 30. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ju­hus­lik leid: Ka­li­jär­ve las­te raa­ma­tud“.

2012. aas­tal an­dis Tal­lin­na Lin­na­ar­hiiv Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu­le üle kaks kas­ti raa­ma­tu­te­ga. See ju­hus­lik leid ar­hii­vi hoid­last osu­tus ha­rul­da­seks täien­duseks Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu­le, mida sel­lel näi­tu­sel esi­mest kor­da näha saab. Üle­an­tud raa­ma­tu­test pal­jud kuu­lusid Benc­kendorf­fi­de pe­re­le: Ma­ria Zakrevs­kaja­le, tema las­te­le Tan­ja­le ja Pau­li­le ning õe­tü­tar Kira Engelhardt´ile – nii näi­ta­vad raa­ma­tu­te signeeringud.
Näi­tus „Ju­hus­lik leid“ on pü­hen­da­tud raa­ma­tu­ko­gu 95. sünnipäevale.