Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud

Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"6. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Juhus­lik leid: Kali­järve laste raa­matud”.

2012. aastal an­dis Tallinna Lin­naarhi­iv Jäne­da raa­matukogule üle kaks kasti raa­matute­ga. See juhus­lik leid arhi­ivi hoid­last os­u­tus harul­daseks täien­duseks Jäne­da raa­matukogule, mida sel­l­el näi­tusel es­imest ko­r­da näha saab. Ülean­tud raa­matutest paljud ku­u­lusid Benck­endorf­fide perele: Maria Za­krevska­jale, tema lastele Tan­jale ja Paulile ning õetü­tar Kira Engelhardt´ile – nii näi­tavad raa­matute signeeringud.
Näi­tus “Juhus­lik leid” on pühen­datud raa­matukogu 95. sünnipäevale.