Papa pärandus“

Raamatu "Papa pärandus" esitlusAeg on täis lu­gusid, mis tu­le­vad, lä­he­vad ja kao­vad, kui kee­gi neid tal­le­ta­da ei püüa. Katri Leht­sa­lu on oma va­na­va­ne­ma­te mä­les­tuseks kir­ju­ta­nud raa­ma­tu „Papa pä­ran­dus“, mil­le esit­lus toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 19. ok­toob­ril kl 16.00.

Ole­te oodatud!