11“

Igor Oleinikovi isikunäitus "11"4. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Igor Olei­niko­vi isi­ku­näi­tus „11“.

Üle­ilm­selt tun­tud vene il­lust­raa­to­ri ja ani­ma­kunst­ni­ku Igor Olei­niko­vi isi­ku­näi­tu­sel „11” on väl­jas tema raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid aas­ta­test 2005–2015.
Ala­tes 1986. aas­ta­st on Olei­nikov aval­da­nud il­lust­rat­sioo­ne mit­me­tes las­teaja­kir­ja­des. Sa­mal ajal hak­kas ta ka las­te­raa­ma­tu­id il­lust­ree­ri­ma. Tä­na­seks on vene ja vä­lis­maa kir­jas­tus­telt il­mu­nud üle 50 tema pilti­de­ga raa­ma­tu, seal­hul­gas L. Car­rol­li „Alice Ime­de­maal”, E. Ras­pe „Va­ba­här­ra Münch­hau­se­ni seik­lu­sed”, vene mui­nas­ju­tud „Loll-Ivan” ja „Tu­li­lind” jpt.
Il­lust­raa­to­ri­tööd kir­jel­dab kunst­nik järgnevalt:Igor Oleinikovi isikunäitus "11"

Ma ei hak­ka iga raa­ma­tut il­lust­ree­ri­ma, vaid ai­nult sel­list, mil­les on när­vi, pin­get, mõis­ta­tust, dü­naa­mi­kat /…/ Ar­van, et raa­ma­tut il­lust­ree­ri­des pole vaja kir­ja­nik­ku täp­selt jär­gi­da, vaid tu­leb luua paralleelmaailm.”

Igor Olei­nikov on osa­le­nud näi­tus­tel Ve­ne­maal, Ees­tis, Lee­dus, Sak­sa­maal, Slo­vak­kias, Taiwa­nis ja mu­jal. Ta oli 2004. aas­tal Bo­log­na las­te­raa­ma­tu­mes­sil il­lust­raa­to­ri­te näi­tu­se fi­na­list ning päl­vis 2006. aas­tal Tal­lin­na Il­lust­rat­sioo­ni­trien­naa­li diplomi.
Igor Olei­niko­vi osa­lu­sel on val­mi­nud ka rida tun­tud animafilme.