Keskaeg

Näitus "Keskaeg"1. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Kesk­aeg“.

Põlt­sa­maa kuns­ti­koo­li õpe­ta­jad ja õpi­las­aed lükka­sid aja­rat­ta ta­gur­pi­di käi­ma ning esit­le­vad Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus oma kesk­aja kuns­tist ins­pi­ree­ri­tud taie­seid. Kuns­ti­koo­lis ha­ka­ti mõni aeg ta­gasi kor­ral­da­ma eri ajas­tu­te­le pü­hen­da­tud se­mestreid. Sel­le aas­ta ke­vad­se­mest­riks jõu­ti­gi väl­ja keskaega.
Näitus "Keskaeg"Tee­ma­se­mest­ri­tel an­tak­se eri va­nu­ses ja eri­ne­va kuns­ti­ko­ge­mu­se­ga õp­pu­ri­te­le üks ja see­sa­ma üles­an­ne, mil­le siis iga­üks täi­dab omal ta­se­mel. Nõn­da oman­da­tak­se ka kuns­ti­alaseid tead­mi­si aja­loo­ai­ne­list kuns­ti luues.
Näi­tu­sel saa­me­gi näha mu­di­las­rin­gi vit­raa­ži „Tae­va­kaar“, va­ne­ma­te kur­sus­las­te loo­dud osa Bayeux’i sei­na­vai­bast, Piib­li te­ge­las­te ki­vi­skulp­tuu­re, mis val­mi­sid pro­jek­ti „Ki­vist Pii­bel“ raa­mes,Näitus "Keskaeg" ja hul­ga­li­selt vär­vi­lis­test ja vär­vi­tu­test klaa­si­tük­ki­dest ku­jun­da­tud vitraažaknaid.
Näi­tu­se kok­ku­sead­ja ja ka pal­ju­de töö­de ju­hen­da­ja on Ethel Hak­ka­ja ning ju­hen­da­jaks Katrin Tamm-Kuusik.