Kohtume jälle! Raamatukogus!

Väljapanek "Kohtume jälle! Raamatukogus!"26. sep­temb­rist 31. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Koh­tu­me jäl­le! Raa­ma­tu­ko­gus!“.

Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu koos­töö Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu­ga sai al­gu­se aas­tal 2011, kui raa­ma­tu­ko­gus­se jõu­dis sten­di­näi­tus, mis oli pü­hen­da­tud Ar­tur Rin­ne 100. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Sel­lest het­kest ala­tes on Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud ime­li­si asju – hu­vi­ta­vaid näi­tusi, meel­de­jää­vaid koh­tu­mi­si, lau­sa üri­tus­te ja­da­sid. Suu­rim „süü” jääb Tiit Kim­me­li kan­da, kes lah­kelt kogu seda to­re­dust mei­le on va­hen­da­nud. Tiit Kim­mel on Ees­ti Te­le­vi­sioo­nis eri­ne­va­tel ame­ti­kohta­del töö­ta­nud aas­ta­st 1982. Het­kel ju­ha­tab ta ring­hää­lin­gu muuseumi.
Tee­me väi­ke­se üle­vaa­te meie koostööst.