Meri seob mõtteid

Raamatunäitus "Meri seob mõtteid" Raamatunäitus "Meri seob mõtteid"6. ok­toob­rist 11. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Meri seob mõt­teid“.

Meil on kau­ge­le ula­tuv me­re­kul­tuur, meri lä­bib prak­ti­li­selt kõi­ki kul­tuu­ri­vald­kon­di moest ar­hi­tek­tuuri­ni, me­rest am­mu­ta­vad ins­pi­rat­sioo­ni kir­ja­ni­kud, muu­si­kud, kunst­ni­kud. Meri on ühen­da­ja ning eral­da­ja, müs­tee­rium, va­ba­du­se, ava­ru­se ja luu­le­li­se unis­ta­mise võrd­ku­ju, mis ühtae­gu pei­dab en­das oh­tusid ja sur­ma. Me­re­ta ei oleks me need, kes me oleme.