14–18

Näitus "14-18"29. no­vemb­rist 7. det­semb­ri­ni Jä­ne­da los­si ko­ri­do­ris näi­tus „14−18“.

Di­gi­taal­ne, in­te­rak­tiiv­ne ja mit­me­keel­ne näi­tus on pü­hen­da­tud Esi­me­se­le maa­il­ma­sõ­ja­le, mil­le­st on möö­das sada aas­tat. Prant­su­se Ins­ti­tuut koos part­ne­ri­te­ga töö­tas sel pu­hul väl­ja in­te­rak­tiiv­se näi­tu­se, mis ühendab pa­ber­kand­ja ja eri­ne­vad di­gi­taal­sed al­li­kad. Väl­ja­pa­nek koos­neb kom­men­tee­ri­tud ar­hii­vi­ma­ter­ja­li­dest, teks­ti­dest, fo­to­dest, he­li­fai­li­dest jne ning nen­de uuri­miseks ei ole vaja muud, kui laa­di­da oma nu­ti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­tis­se ta­su­ta ra­ken­dus “IF 14−18”, va­li­da so­biv keel ja ska­nee­ri­da näi­tu­se QR- koode.
Tah­vel­ar­vu­tit saab näi­tu­se vaa­ta­miseks lae­na­ta ka Jä­ne­da raamatukogust.