Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des in­fot eri­ne­va­te õp­pi­mis­või­ma­lus­te kohta.

Raa­ma­tu­ko­gu­des tut­vus­ta­tak­se hu­vi­lis­te­le info leid­mist ar­vu­tis või nu­ti­sead­mes ja an­tak­se tea­vet sel­le koh­ta, mida täis­kas­va­nud õp­pi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil hu­vi­lis­tel saa­da in­di­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da en­dale või oma lä­he­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne as­ja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jätkamiseks.

http://www.andras.ee